مزاياي استفاده از CHP

استفاده از سیستم های تولید همزمان برق و حرارت در دنیا و ایران به عنوان نیروگاههای سیکل ترکیبی در سال های گذشته صورت پذیرفته است، ولی نصب پکیج های CHP با ظرفیت های نسبتا کوچک و برای تامین نیازهای الکتریکی و حرارتی ساختمان ها و مناطق مختلف به عنوان سیستم های  DGدر سال های اخیر و در پی مزایای فراوان این سیستم ها رشد فزاینده ای در جهان داشته است و در ايران نيز برنامه‌ريزي هايي جهت گسترش اين سيستم ها صورت گرفته است. بر اساس تعريفي كلي به هرگونه توليد توامان انرژي حرارتي و الکتريکي از يک منبع انرژي واحد توسط سيستمي ‌يکپارچه و از يك جريان واحد سوخت، توليد همزمان گفته ميشود و چنانچه اين سيستم با يك چيلر جذبي براي تامين سرمايش ساختمان نيز تكميل گردد و آب گرم مورد نياز چيلر جذبي با استفاده از آن تامين گردد به عنوان يك سيستم توليد همزمان برق، حرارت و سرما شناخته مي‌شود (شكل 3 و شكل 4).

آنچه كه بيشتر اهميت سيستمهاي توليد همزمان را نشان مي‌دهد اتلاف كمتر انرژي و حرارت بيشتر قابل بازيافت نسبت به روش متداول است. در شكل 5 راندمان سيستمهاي CHP در مقايسه با سيستمهاي متداول نيروگاهي ارائه شده است. همانطور كه مشخص است براي تامين 90 واحد انرژي در سيستم توليد همزمان، 100 واحد سوخت مصرف مي‌شود و تلفات در اين سيستم حدود 10% است و در سيستمهاي موجود براي تامين 90 واحد انرژي در شهر اهواز لازم است 212 واحد سوخت مصرف گردد كه در حدود 58% انرژي اتلاف مي‌گردد. 

به طور كلي برخي از مهمترين مزاياي استفاده از نيروگاه هاي توليد همزمان برق و حرارت عبارت¬اند از:
-    نرخ بازگشت سرمايه پايين و به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي
-    سوخت رايگان مصرفي براي مدت پنج سال
-    فروش مازاد برق توليدي در قالب قراردادهاي تضميني
-    ترانزيت رايگان برق از شبكه قدرت فشار ضعيف و فشار متوسط
-    دريافت پيش پرداختي بين 25% تا 5/62% با توجه به حجم تعهد توانير
-    برگرداندن هزينه انشعاب به قيمت روز (تامين تقريبا 10% سرمايه اوليه از اين طريق) و دادن يك انشعاب پشتيبان رايگان توسط شركت توزيع نيرو
-    درآمدهاي ناشي از پاداش بازده
-    مناسب در بحث پدافند غيرعامل
-    كاهش آلودگي هاي زيست محيطي
-    راندمان بالا و تلفات بهره برداري كم