سيستمهاي توليد همزمان

افزایش جهانی قیمت های سوخت از یک طرف و کاهش منابع سوخت های فسیلی و همچنین افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان از طرف دیگر، سبب گردید تا کشورهای پیشرفته و بالطبع سایر کشورها، سیاست های متنوعی را جهت کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای اتخاذ نمایند، یکی از این سیاست ها که در سالهای اخیر بطور چشمگیری در جهان توسعه یافته است بهره‌گیری از تکنولوژی تولید همزمان بمنظور کاهش مصرف انرژی و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان می‌باشد. استفاده از سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت در ساختمان به دلیل نیاز توامان برق و حرارت به صورت مداوم، بسیار مورد توجه قرار دارد و با توجه به مزایای این سیستم در کاهش مصارف و هزینه های انرژی، از جمله راه کارهایی به شمار می آید که دارای صرفه اقتصادی مناسبی می باشد.

شكل 1- سیاست های اتخاذ شده جهت کاهش گازهای گلخانه ای در اروپا، 2005-1990 (2008)