انواع تكنولوژي هاي CHP

انواع تكنولوژي هاي CHP
یک واحد CHP شامل اجزا و تجهیزات مختلفی به شرح ذيل است که نوع این تجهیزات تاثیر بسزایی در نحوه کارکرد و ظرفیت سیستم دارد.  محرکهای اولیه (Prime Mover)، تجهیزات بازیافت حرارت، تجهیزات الکتریکی و تجهیزات کنترلی مهمترين قسمتهاي يك نيروگاه CHP را تشكيل ميدهد كه در شكل 2 نشان داده شده است. ظرفیت و چگونگی کارکرد یک سیستم تولید برق و حرارت، مستقیما توسط محرک اصلی آن تعیین میگردد، به طور کلی چهار نوع محرک اولیه در سيستمهاي CHP كاربرد دارد كه عبارتانداز:
-   توربین گاز
-   توربین بخار
-    پیل های سوختی
-    موتورهای رفت و برگشتی

شكل 2- شماتيك يك نيروگاه توليد همزمان برق و حرارت

باتوجه به توان سيستم CHP و نوع كاربرد آن جهت تامين حرارت و الكتريسيته، سيستمهاي محرك اوليه در سيستمهاي CHP را مي‌توان دسته‌بندي نمود. جدول 1 مقایسه کاربرد انواع محرکهای اولیه CHPها ارائه شده است.

جدول 1- کاربرد محرکهای اولیه در سیستمهای تولید برق و حرارت

معمولا مولدهاي توليد همزمان برق و حرارت با محركهاي اوليه توربين هاي گازي بزرگ و توربين هاي بخار در صنايع بزرگ كاربرد دارند و CHPهايي با محرك اوليه موتورهاي پيستوني، ميكروتوربينها و پيل سوختي از جمله تکنولوژی های مطرح در مورد ساختمان‌هاي مسكوني و اداري هستند كه برخي از مشخصات فني آنها در جدول 2 خلاصه شدهاند.

 

با توجه به مشخصات اقتصادي تكنولوژي‌هاي مختلف مولدهاي CHP، ميكروتوربين ها بدليل راندمان كم و تعلق نگرفتن تسهيلات وزارت نيرو در تامين سوخت به اين مولدها، با اقبال عمومي مواجه نشدهاند. همچنين استفاده از پيل هاي سوختي بدليل هزينه زياد اين تجهيزات از نقطه نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيستند. لذا، موتورهاي درون‌سوز در ايران نسبت به ساير تكنولوژي‌ها برتر بوده و بشدت مورد توجه سرمايه‌گذاران و صاحبان سرمايه است.